Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Археология60 - Страница 8 Первобытное общество

Наявність еталонного свідерського крем’яного комплексу Сюрень И в Криму дае можлйвість вйділйтй свідерські матеріалй з мезолітйчнйх колекцій Криму зі змішанйм інвентарем. Прикладом такоі змішаноі колекціі з елементамй Свідеру е стоянка Су-Ат III на Карабі-ЯйлІ5.

Стоянка Су-Ат III знаходиться на західному краі КарабІ-Яйлй в сідловйні між горами Кара-Тау та Тірке, на обох берегах струмка Су-Ат. Розкоп площею 27 м2 був закладений на лівому березі струмка Су-Ат, на 30 м нижче по течі'І від його вйтоку.

В розкопі зафіксована така стратйграфія:

1.  Світло-жовтйй тщаний суглинок, гумусований у верхній части-ні (0—0,2 м).

2.  Червона глина (0,2—0,8 м).

3.  Червона глина зі щебенем (0,8 м і глибше).

Крем’яні вироби залягали в світло-жовтому суглинку на глибинх 0,10—0,25 м. ВйготовленІ вони були з сірого кременю, найблйжчі родо-вища якого знаходяться за 20 км на північ, поблизу гори Кара-Куш та в район! м. Білогорськ. Більшість кременів не патйновані, але трап-ляються вироби, вкрйті молочно-білою патиною.

Всього на пам’ятді виявлено 8968 кременів, у тому чйслІ 457 ви-робів з ретушшю. Переважають вироби культуры Кукрек. Досить ви-р аз ною серіею представ л ені зваряддя свідерськоі' культу ри.

Насамперед це стосуеться одного цілого (рис. 2,1) та девяти улам-ків типових свідерськйх наконечнйків стріл (рис. 2, 2, 4—12). ВсІ наконечники стріл стоянки мають типову верболисту форму за винятком одного вістря зі слабо вйділенйм черешком (рис. 2, 11). Черешкова частина наконечнйків виготовлялася, як правило, з головки пластини за до ломотою плоского ретушування черевдя з метою зняття відбйв-ного горбика. БільшІсть наконечнйків мають напівкруту ретуш зі спинки по краю черешковох частини.

Наконечники вйготовлені з характерних для свідерськоі' культури верболистих пластин, знятих з двоплощинних нуклеусів. Чотири таких двоплощинних однобічнйх нуклеусів зі скошеними площадками та поперечною підтескою тильного боку е в колекціі' стоянки Су-Ат III (рис. 2, 25). Цх так звані човнуваті ядрища е основним типом нуклеу-сів свідерськоі культури І представлені численною серіею серед мате-ріалів нижнього шару стоянки Сюрень II.

Безсумнхвно, до свідерського комплексу належить кінцевйй скребок на пластин! з черешком, обробленим аналогічно черешковым ча-стинам верболистих наконечнйків стріл (рис. 2, 3). 3 меншою впевне-ністю можна відносйтй до свідерсышх вйробів стоянки десять кінцевйх скребків на великих пластинах та пластинчатих вхдщепах (рис. 2,20— 23), різці архахчного палеолхтичного вигляду на пластинах: серединн! (рис. 2, 13, 14, 16, 17), бокові (рис. 2, 19), кутов! (рис, 2, 15, 18) та сокйроподібне знаряддя на відшепі (рис. 2, 24). АналогІчні сокири Bi-дом! майже на кожній свідерській стоянц! Полісся.

Рис. 2. Су-Ат III. Свідерськйй комплекс (1—25).

Інші типи свідерськйх вйробів стоянки Су-Ат III неможливо вйді-лити через змішанйй характер комплексу.

До свідерськйх вйробів Криму належать також кістяні гарпуни, що походить з трьох пізньомезолітйчнйх пам’яток: Мурзак-Коби, Кара-К, оби та Ласпі 7. 3 Мурзак-Коби походить чотири вироби, серед яких один цілйй. Він мае три асиметрично розташованих клювоподібнйх зуб-ці та лопатоподібнйй насад (рис. 3, /). Два іншйх гарпуни дещо від-різняються: один симетричним розташуванням зубців та 'іх більшою кількістю, судячи за уламком (рис. 3, 2), другий — формою зубців (рис. 3, 3). Четвертин гарпун представлений уламком гострого кіндя (рис, 3, 4) р. Умови залягання цих знахідок ідентйчні умовам залягання свідерськйх наконечнйків.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.