Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Ахмет-Заки Валиди - Страница 10

По приглашению Боннского университета в 1935-1937 годах я преподавал исламские науки в качестве почетного профессора. В 1938-1939 годах в той же должности я читал лекции в Геттингенском университете.

Халыхтарыньщ берлэшеуенэн курххан Узэк тара-фынан был проект кабул ителмэй Ьэм кэтт рэуештэ кире карыла. Э инде 1920 йылдьщ 27 майында — айы-рым Татар, август — сентябрь айзарында "Кыргыз (казак) автономиялы республикалары твзелэ. Шу-лай итеп, терки халыктарын бер милли дэулэтселек эсенде берлэштереу идеяЬы юкка cbiFa.

Зэки Вэлиди, Урта Азиялагы бармасылар хэрэкэте бартырылгас, 1923 йылда сит илдэргэ сырып китергэ мэжбур була. 1926 йылда ул Истан-бул халаЬына киле Ьэм Мэгариф министрльныньщ бер комитеты менэн Ьейлэшеп, Истанбул университетында укытырра рехсэт ала. "Каланыц гэжэйеп бай китап Ьаклагыстарында Ьэм архивтарында узе есен бик киммэтле, терле дэуерзэр йекмэткеЬен Ьаклаган сьнанактар менэн танышырка йыйына.

Билдэле булыуынса, Мостафа Кемаль Ататерек, Еосманлылар империяЬы емереклектэрендэ яцы терек дэулэте кора башлап, илдэн интервенттарзы кыуып cbiFapa йэм телдэн башлап дэулэткэ идара итеугэ тиклем европаса эш алымдарын индерергэ тотона. К. Ататерек эшмэкэрлегенэ Э. Вэлиди гумере буйы тэрэн ихтирам менэн караван. Европалаш-тырыу Баязит дарелфенунен (университетын) дэ урап утмэй, Ьэм ул Европа классик университеттары дэрэжэйенэ кутэрелергэ тейеш була. 1926 йылда Истанбул дарелфенунендэ укыта башлап, якташыбыз

Теркиэнец теп товары укыу йортонда терки ха-лыктар тарихы югары кимэлдэ ейрэнелйен есен бар кесен бирэ. Ул сакта Греция тарафынан Теркиэнец тарихи уткэненэ тэнкит кесле була. Теректэр беззец ерзэрзе барып алды, тип ирэплэй гректар.

Ошондай сэйэси йэм тарихи географик шарттарза, йэлэтле генерал буларах, К. Ататерек тэрэн идеологик ынтылыш яйарьа ниэтлэй. Беренсенэн, шундай hopay куйыла: гректарга тиклем Кесе Азияла йэшэгэн халыхтар — хеттар Ьэм башкалар — теректэрзец ата-бабалары булмаганмы? Могайын, улар прототерек булып, улар артынан кэбилэлэштэре лэ ошонда кусеп килгэндер? Икенсенэн, ни есен теркизэр Урта Азиянан донъяныц терле тарафтарына, шул ирэптэн Кесе Азияга ла, утеп ингэн? Был hopayFa яуапты тиз тапкандар: Урта Азияла королок аркаЬында комлоктар зурая, йэшэргэ урын етмэй.

Был ике тарихи «хэхихэт»те ирбатлау есен Теркиэнец барлык галимдары йэлеп ителэ, Ьэм 1932 йылда Анкара калаЬында I Тарихи конгресс уткэрелеп, ошо хэкикэт валимдар хазанышынан бетэ терек халкы тарихына эуерелергэ тейеш була. ТелэЬэ кайЬы авторитар дэулэттэге кеуек, милли лидерзыц идеяЬы кесле яклау таба.

Рэсэй эмигранттары Еаяз Исхаки менэн Сазрый Максуди айырыуса зур тырышлык курЬэтэ.

ПРОГРАММА о III НИ II

Областного Съезда „Б а ш к и p i и“

Имтъкщаго быть въ <Вранбургп сь 8 декабря 191Z г.

1)  границы автономной Башкнрін.

2)  Внутреннее унранленіе Башкирии

А)  чистая класть Вашкпрін; законодательная, исполнительная, судебная.

Б)  органы мЬстнаго самоупрачленія.

В) нрава національностей вл, Башыіріп.

3)  Земельный вопроса,

А)  уйравлсніе землею и лесами

Б)  Землепользованіе.

4)  Эконо. мйческіе вопросы.

А)  нользованіе природными богатствами Баш-кирш

Б)  зконо. чическое управленіе Башкйрій,

В)  сельское хозяйство.

5)  Пародное образованіе.

6)  Управленіе духовными дЬлами.

7)  Финансовый вонрось-а) налоги и цовиниости-б) баш-

Кйрско-тептярскіе капиталы.

8)  Органнзація вооруженной силы, и мнлйцій.

Э) Органнзація высшей и кЪстныхь властей, высшаго законодательнаго органа Башкйрій.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.