Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Ахмет-Заки Валиди - Страница 5

В 1915 году я был назначен учителем истории мусульманской религиозной школы «Госмания» в Уфе. В 1916 году мусульмане Уфимской губернии избрали меня своим представителем в Думу, и я уехал в Петербург. В 1917 году


ЗЭКИ В ЭЛИДИ — Б0Й0К FAAHM ЬЭМ Б0Й0К КЕШЕ

Уткан быуаттьщ 80-се йылдарында илдэ башланган демократик узгэрештэр Башхорт милли хэрэкэте етэксеДе, Башкортостан автономияДын тезеузэ хал иткес роль уйнаган, бета донъяга киц та ныл тагт валим Зэки Вэлидизец эшмэкарлегенэ Дам тормошона яцы кузлектэн xapapFa мемкинлек бирзе.

Зэки Вэлиди 1890 йылдьщ 10 декабрендэ Башхортостандьщ Стэрлетамак ойазе Илсек-Ти-мер олодоноц Казан ауылында тыуа. Уныц атаДы ЭхмэтшаД, имам Дам м а калл им буларак, мэзрэсэ тота. ЭсэДенец фарсы телен якшы белгэн укымыш-лы кеше булыуы мэглум. Зэки бала сагынан ук ата-эсэДе ярзамы менэн Fapan Дам фарсы телдэрен узлэштерэ. 1901 йылдан 1908 йылга тиклем Зэки Вэлиди эсэДенец арабы Хэбибназар Ьатлыковтыц Утэк ауылындагы кин, билдэле мэзрэсэДендэ белем ала. 1908 йылдан алып 1912 йылга тиклем "Казан-дагы «Касимиэ» мэзрэсэДендэ укый Дэм Дуцынан шунда ук тарек тарихы, Fapan Дэм терки халыкта-ры эзэбиэте буйынса дэрестэр бирэ. Шура игтибар итергэ кэрэк: Зэки Вэлиди уз аллы рэуештэ рус телен Дэм эзэбиэтен, тарихын ейрэнэ. 1917 йылга тиклем ук тарихсы буларак киц билдэлелек ала: 1912 йылда ул ТСазанда «Терк Дэм татар тарихы» исемле беренсе fhamh эрэрен нэшер итеугэ елгэшэ. Зэки Вэлиди сит илдэргэ cbiFbin китергэ мэжбур бултас, югары белем алыу есен Вена университетына укырга инэ Дэм шунда ук докторлык диссертацияДын эзерлэй. 1935 йылда 3. Вэлиди «Ибн Фазлан язмалары» тигэн темага докторлык диссертацияДын яхлай. 1935— 1939 йылдарза Германияныц Бонн, Геттинген университеттарында профессор дэрэжэДен алып, укытыу Дэм фэнни эштэр менэн шегеллэнэ.

Башкорт халкынын, куренекле улы, катмарлы язмышлы шэхес, эузем сэйэсмэн, сит илгэ сырып киткэндэн Дун; донъя кимэлендэ танылган Шэрек тарихы Faлимы булып кита.

Куренекле якташыбыз язмышында 1917 йылры Октябрь инхилабы Дэм Граждандар Дугышы менэн бэйле вакиралар айырыуса эДэмиэтле. Улар Э. Вэлидизец фэн менэн дан есен Дэм фэн булганы есен тугел, э фэн нигезендэ халкына хезмэт итеу есен шереллогтгопен дэлиллей. Лэкин уныц есен «халык» тешенсэДе башкорттар менэн гена сиклэнмэй, э эске Рэсэйзец терки донъяДын да уз эсенэ ала.

1917 йылры сэйэси вакигалар якташыбыззыц язмышын кырка узгэртэ. Рэсэйзэ федералистик хараштарзыц барлыкка килеуендэ данлы якташыбыззыц да елеше ярайДы зур, сенки илебез тари-


22.  Железнодорожный вокзал

23.  Ворота Ушаковского парка

ЭХМЭТЗЭКИ БЭЛИДИ

19

23

24

5ЩИИ ВИД П24.  Общий вид г. Уфы

20

25.  Мечеть на мусульманском кладбище

26.  Зал заседаний Таврического дворца, где до 1918 г. проходили заседания Государственной Думы России


Ьайланылар, Ііэм мин Петербургка кйттем. 1917 йылда Рэсэйзэ йнталап башланды Зтэм мин ойоштороусыларцыц береЬе сйфатында мосолмандардыц терле королтайзарында ¦катнаштым. Башкорт халкыныц Ырымбурза уткэн королтайы мйцэ Башкорт елкэ шурайы етэксейе вазйфайын йекмэтте Ьэм башкорт гэскэрен тезергэ кушты. Ташкентта узнан Узэк Теркестан королтайы мине Теркестан Милли шурайыныц сэркэтибе итеп йайланы Ьэм шунда снискан «Кэцэш» гэзитенец баш мехэррире итеп тэьэйенлэне.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.