Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Давня історія Украіни - Страница 1
Давня історія Украіни - Страница 1

Автори:П. П. То. почко (керівник авторського колективу)Д. Н. Козак С. Д. Крижицький О. П. Моця В. Ю. МурзінО. В. Симоненко Д. Я. ТелегінХудожники-ілюстратори:М. М. Ієвлєв Г1. Л. Корнієнко


Давня історія Украіни - Страница 1

ББК 63.3 (4УКР)2я73 Д13Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу видавництва забороненоРецензенти: д-р іст. наук М. I. Гладких, д-р іст. наук С. В. ЧерненкоГоловна редакція літератури з духовного відродження України та історико-філософських наукГоловний редактор С. В. Головко Редактор С. О. Васильченко0503020902-004 Б3 23 4 93 224-94ІвВМ 5-325-00414-Х (кн. І) ІВВМ 5-325-00566-9© П. П. Толочко, С. Д. Крижицький, В. Ю. Мурзін та ін., 1994 © П. Л. Корнієнко, М. М. Ієвлєв, ілюстрації, 1994 © В. І. Юрчишин, художнє оформлення, 1994ПЕРЕДМОВАПраця «Давня історія Украіни» підготовлена до друку колективом авторів Інституту археології АН України як навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. Разом із тим вона розрахована й на викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться минувшиною своєї Батьківщини. Потреба в такій систематизованій праці відчувалася вже давно, але умови для Ті створення склалися тільки тепер. Посібник грунтується на величезній джерелознавчій базі, опрацьованій та осмисленій із позицій нової концепцїі стародавньої історії Украіни.Що ми вкладаємо в поняття цієї концепцїі? Як відомо, вітчизняна історична наука тривалий час базувалася на універсалізації формаційного підходу, суть якого полягала в конструюванні різноманітних історико-соціологічних схем, розробці головним чином питань способів виробництва, класової боротьби, форм взаємо-ів'язку базису й надбудови тощо. Водночас явно недостатня увага — аж до цілковитого ігнорування — приділялася гуманістичним характеристикам суспільства, тим або іншим проблемам духовної історії, етногенезу, взаємозв’язку людини та природи й т. д. В нинішніх умовах відродження національної самосвідомості нашого народу й розбудови суверенної Украіни згадані методологічні настанови вже не в силі задовольняти нас повною мірою. Насамперед доцільно багато в чому переглянути сам формаційний підхід. Ми, наприклад, не відкидаємо засадничі положення теорії закономірної поступальності історичного процесу, однак повинні відмовитися від практики недалекого минулого, коли через абсолютизацію цієї закономірності кожна наступна епоха неодмінно ставилася вище за попередню. Адже в дійсності історичний процес ніколи не був таким прямолінійно висхідним, як це декларувалося в радянській історіографії,— він знав і періоди стагнацій, регресу. Ось лише один факт: ранні землеробські суспільства на території України неодноразово підходили до порогу станово-класової формації, але подолати його їм щоразу перешкоджали дестабілізуючі дії з боку войовничих степових кочовиків.Ти куди важливішим є те, що формаційний підхід не забезпечує вирііиення цілого ряду актуальних проблем цивілізаційного характеру, зокрема формування пріоритетів життєдіяльності, способу мислення, світосприйняття, духовності того чи іншого суспільства. А без цього годі й сподіватися осягнути складові риси менталітету населення України на різних етапах його самобутнього історичного шляху, з’ясувати місце українства у світовій цивілізації. Таким чином, нове розуміння історичного процесу зумовлює необхідність гармонійного сполучення досліджень формаційних структур й усього розмаїття духовних — зокрема світоглядних, етнопсихологічних — аспектів суспільного життя. Саме в цьому передусім і полягає одна з підвалин нової концепції давньої історії України.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.