Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Давня історія Украіни - Страница 11

ПЕРВІСНА ДОБА

Сезонне полювання «на плаву» на північних оленів у мезоліті (реконсгр. та рис. П. Л. К орні тика за матеріалами розкопок //. Л. Залізняка й етнографічними даними)


Вивчення решток кістяків із могильників волосько-василівського типу довело неоднорідність складу мезолітичного населення Півдня України. Цікавою є наявність тут представників середземноморської раси. Основна ж більшість покійних репрезентувала метисоване населення середземноморського та пізньокро-маньйонського типів.

Мезолітичні стоянки Північної України. Такі стоянки належать до раннього

Мезолітичні родові Василівські могильники в Надпоріжжі (розкопки А. Д. Столяра та Д. Я. Тепегіна):

1 —план перлого і знахідки з третього могильника (рис. П. Л. Ксрніснка); 2 —одне з поховань третього могильника (фото Г. /. Лисенка); 3 — уявний вигляд літнього чоловіка, похованого в третьому могильнику (рис. П. Л. Корніснкс за скульптурною реконструкцією Г. В. Лебединської)

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ
ПЕРВІСНА ДОБА


Й пізнього мезоліту. На ранніх поширені наконечники на пластинах свідерського типу, в тому числі нобельського варіанту свідерської культури (Нобель, Корост, Шепель) на Волині й типу Смячки на Середній Десні. Пізній мезоліт Півночі України характеризується трьома культурами — дніпро-прип’ ятською, або рудоострівською, кудлаївською та пісочно рівською, Північного Сходу — донецькою. У Прикарпатті й Подністров’ї також виділяються кілька культурних мезолітичних типів, зокрема Кунін, Во-роців-Старуня, Камениця-Баранне, вивчення яких щойно почалося.


Згадані пам’ятки склалися головним чином на місцевій пізньопалеолітичній основі. На ранньому етапі вони розвивалися під значними впливами свідерської культури, пізніше тут поширювалися елементи степових, а можливо, й центральноєвропейських культур. Останнє засвідчується значним розповсюджен-

Ням трикутних вістрів та асиметричних трапецій.

Уже в пізньопалеоттичний час складаються деякі особливості різних культур, що слід розцінювати як прояви палеоетнографічних рис окремих етнічних спільностей. Сказане стосується насамперед тих ознак культури, котрі ніяк не можуть бути пов’язані з безпосередньою виробничою діяльністю людини (йдеться про специфіку технічних прийомів обробки кременю, деталі оформ лення знарядь праці тощо). В мезоліті палеоетнографічні відміни між окремими етнічними спільностями визначаються ще чіткіше. В цей час поряд із дальшим розвитком продуктивних сил відбуваються і значні демографічні зміни. Поява надійніших засобів існування, значне пом’якшення клімату сприяли збільшенню чисельності населення. Відносно невеликі родові колективи палеолітичної епохи тепер швидко розростаються, сегментуються. Зберігаючи свою мову, звичаї, культуру, дочірні колективи розселювалися на нові території. А неза-

РОЗДЇЛ ПЕРШИЙ


Різночасові зображення, вирізьблені на стінах і плитах Кам’яної Могили (рис. П. Л. Корніенка)


Баром і їх охоплював процес сегментації.  Кам’яна  Могила.  Видатною  пам’ят-

Контури їхнього місцепроживання ви -  кою духовного життя прадавнього насе-

ПЕРВІСНА ДОБА


Значаються шляхом картографування  лення України є Кам’яна Могила, завдя-

Однотипних пам’яток, адже будь-яка  ки якій ми маємо змогу з’ясувати чимало

Археологічна культура — це залишки  питань мистецької творчості, ідеологіч-

Життєдіяльності на певній території й у  них уявлень, побуту тощо племен, почи-

Певному часі груп генетично спорідне -  наючи ще від палеолітичного й мезолі-

Ного населення, які через спільність  тичного часу й аж до епохи бронзи.

Свого походження мали й близькі етнографічні ознаки.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru