Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Давня історія Украіни - Страница 2

ПЕРЕДМОВА


Варто, гадається, підкреслити ще такий момент. Нині питанням генезису менталітету українського народу приділяється якнайпильніша увага, про що свідчить вихід друком величезної кількості наукових, науково-популярних і публіцистичних видань із цієї тематики. Аж ніяк не применшуючи їхньоі фахової й громадсько-політичної значущості, все ж з усією відповідальністю наголосимо: одне з провідних місць у цій сфері народознавчих студій має посісти археологія. Пояснення тут просте — способи мислення й життєдіяльності будь-якого народу складаються тисячоліттями, а витоки цих процесів губляться в пітьмі величезних за своєю часовою протяжністю дописемних періодів. Відтворити соціально-економічний і духовний розвиток тогочасного населення можна тільки на основі матеріальних пам’яток. Саме цим — єдина з історичних дисциплін — якраз і займається археологічна наука. Цей посібник є першою у вітчизняній історіографії спробою комплексного й систематизованого висвітлення на базі археологічних даних стародавньої історії України від часу появи на їі землях людської істоти й до епохи Київської Русі включно.

З огляду на все сказане перед нами постає дуже важливе питання. Декларуючи актуалізацію проблеми генезису менталітету українства й наголошуючи на ролі археології в розв’язанні цієї проблеми, ми разом із тим не повинні забувати що украінці у своїй сучасній етнографічній іпостасі не існували споконвіку. Більше того — як цілісна етнічна спільність вони сформувалися порівняно недавно. Протя гом тисячоліть на терені сучасної України проживало безліч різних народів, котрі, мігруючи, постійно змінювали один одного і з-поміж котрих значну частку становили прийшлі із сусідніх земель. Тож як слід підходити до цих народів — як до таких, що не мають безпосереднього відношення до власне українства й історія яких слугує лише за матеріал для конструювання абстрактних формаційно-соціологічних схем, чи як до таких, що зробили реальний внесок у складання українського генотипу та відповідних йому способів мислення й життєдіяльності? Попри всю чіткість своєї постановки це питання не дістало поки що такої ж чіткої відповіді. При його вирішенні доводиться переборювати, з одного боку, усталені методологічні й історіографічні схеми, а з іншого—найновіші захоплення громадського загалу, дуже часто не грунтовані на безперечних джерельних фактах. Наприклад, тепер уже не підлягає сумніву, що органічну основу середньовічної української — точніше, русько-української — культури становила культура Київської Русі. Однак у спробах простежити Ті глибші витоки ми наражаємося на великі труднощі. Долаються вони по-різному: одні твердять про генетичну спадковість історико-культурного розвитку населення України починаючи ще з енеоліту — з часів високорозвинено'і землеробської спільності Трипілля — і вбачають українців у трипільцях, інші ж не поглиблюють цю спадковість далі перших століть нової ери і вважають, що в більш ранні епохи історичний процес на наших землях визначався постійними міграціями різних племен.

Що можна сказати з цього приводу? Справді, археологічні й писемні джерела свідчать: унаслідок постійних міграцій давнє населення України ніколи не було етнічно й культурно однорідним. Але при цьому не зафіксовано жодного факту цілковитої зміни етносів,— якась частина того або іншого племінного угруповання неодмінно залишалася мешкати на своїх предковічних місцях (передусім це стосується землеробів лісостепової зони), нерідко змішуючись із пришельцями. Тим самим забезпечувалися безперервність історичної пам’яті, органічне передання у спадок новому населенню культурно-світоглядного, життєдіяльного генофонду регіону. Так протягом тисячоліть різноетнічні народи поступово витворювали на території України певні генетично споріднені традиції способу життя, матеріального виробництва, мислення, культури, котрі, закріплювані, урізноманітнювані та збагачувані на кожному новому історичному етапі, врешті-решт склали матеріальні й духовні підмурки менталітету українців.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru