Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Давня історія Украіни - Страница 4

Важливим елементом суспільного життя будь-якого народу є державність — рушій процесів етнічної, культурної, економічної інтеграції населення. Тривалий час — не без впливів істориків Заходу — вважалося, що східні слов’яни нібито не здатні до державно-політичного саморозвитку, а отже, всі основні форми й інститути своєї державності вони запозичили від більш розвинутих сусідів — візантійців, хозар, норманів. Подекуди ця точка зору трапляється і сьогодні.

З цього приводу зауважимо таке. Як відомо, першою державою східних слов’ян була Київська Русь, утворена в IX ст. на базі ряду союзів племен. І на ранній, і на пізніших стадіях її існування на неї помітно впливали Хозарський каганат, Візантія, скандинавські країни. Заперечувати цього, звісно, не можна, але й не слід переоцінювати їхній внесок у державотворчі процеси на Русі. Необхідно пам'ятати: в Україні мали місце власні глибинні традиції політичного розвитку, започатковані ще в VI—IV ст. до н. е. Вони творилися античними містами-державами Північного

Причорномор’я та Скіфською державою (з центром на Нижньому Дніпрі). Ясна річ, слов’яни — це не греки й не скіфи, тож не мають, вочевидь, рацїі автори історико-публіцистичних видань, котрі без огляду на расово-етнічні, мовні, релігійні та інші ознаки ведуть політичний родовід укра'інства ще від скіфо-античних часів. Твердження щодо прямого генетичного зв’язку між цими двома різночасовими й різноетнічними політичними системами є невиправданим спрощенням. Але разом із тим не було б слушним узагалі заперечувати будь-який зв’язок між ними, бо ж попри всі згадані відмінності (і в першу чергу етногенетичні) і скіфська, й антична державності у процесі свого розвитку органічно входили в життя тогочасного корінного населення України й реально впливали на його суспільно-політичний прогрес.

У наступні історичні епохи традиції політичного розвитку на наших землях періодично відроджувалися сарматами, гунами, готами, до складу ранньодержавних об’єднань яких входили і слов’яни.

ПЕРЕДМОВА


Підсумовуючи усе сказане, ще раз наголосимо: давня історія Укра'іни становить собою не просту суму окремих подій і процесів, фактів матеріального життя тощо, а органічно самостійне, оригінальне культурне явище у світовій цивілізації. На кожному його хронологічному зрізі діяли загальностадіальні закономірності, але водночас постійними були й генетичні процеси автохтонного розвитку. Культуро - й етногенез стародавнього населення України відзначалися складністю й багатоліній-ністю. В ідеологічному, етнопсихологічному, філософському, життєдіяльному планах східний слов'янин, а відтак і українець — не одвічна біологічна й історична данність, а результат тривалої еволюції людського життя на наших землях, спадкоємець усіх попередніх народів, котрі спільними зусиллями витворили підвалини його специфічно-національних способу життя та світогляду. Саме під цим кутом зору ми й пропонуємо розглядати весь виклад матеріалу в цьому посібнику.

Наостанок — ще одне зауваження. Широкі історичні узагальнення, що їх прагнув авторський колектив, неможливі без постановки й розв’язання ряду конкретно-історичних проблем. У колі окреслюваної нами тематики це, зокрема — антропогенез і початок заселення території України; індоєвропейська спільність; скіфська державність; антична цивілізація; походження слов’ян; Київська Русь та ін. Незважаючи на досить високий рівень історичної інтерпретації наявних джерел, жодна із згаданих та подібних проблем не має поки що загальноприйнятого вирішення, а це спричинює додаткові труднощі при узгодженні різних точок зору на ті або інші факти історії українського народу.

Ричних наук Д. Н. Козак (підрозділи І—.5 розділу 1 —кн. 2), доктор історичних наук О. П. Моця (підрозділи 3,6  8 розділу 2 — кн. 2). Ілюстрацїі підібрані авто

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru