Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Козацька держава - Страница 149

Передмова............................................5

Давня українська поезія як речннк державотворення...........22

ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА

Богдан Хмельницький — фундатор Козацької держави.........51

Іван Виговський і його державотворча програма..............88

Петро Дорошенко та Острозька комісія.................... 106

СТАНОВЛЕННЯ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Державні заходи Івана Самойловича...................... 125

Політичний ідеаліст другої половини XVII століття Петро Іваненко (Петрик) і його спроба

Повторити чин Богдана Хмельницького.................. 152

Визвольна акція Івана Мазепи

Та його система державотворення......................  167

Місія Пилипа Орлика................................. 192

СПРОБИ ВРЯТУВАТИ КОЗАЦЬКУ ДЕРЖАВУ

Іван Скоропадський та його спроби врятувати

Українську державність............................... 213

Боротьба Па аза Полуботка за збереження решток

Української автономії................................ 234

ЗАГИБЕЛЬ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Данило Апостол і його реанімаційні зусилля

Щодо збереження Козацької держави.................... 257

Гетьман Кирило Розумовський та кінець Козацької держави.... 275

Українські літописи XVII — XVIII століть

Як чинник державотворення........................... 296

Утопічне державотворче мислення

В давній українській літературі......................... 349

Післяслово......................................... 386

ШЕВЧУК Валерій

Козацька держава

Етюди до історії українського державотворення

Художнє оформлення /. В. Козій Художній редактор А. В. Косяк Технічний редактор М. А. Притик іна Комп’ютерний набір В. І.Гломозда Комп’ютерна верстка Л. Г.Іванюк Коректор О. А.Дітель

Підписано до друку 8.12.95. Формат 60 х 84/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Друк. арк. 24,5. Обл.-вид. арк. 32,8. Тираж 10 000 пр

Зам. №6-1

Видавництво гуманітарної літератури “Абрис”.

252001 Київ 1, Трьохсвятительська, 4.

Надруковано з оршїиал-макету ВГЛ “Абрис” в АТ “ Книга” 254655, МСІГ, Київ-53, вул. Артема, 25


Li

•//<) /•>

(V


. <


. їлА А-^Шгг)

t<: г'.  t>, х - л


Р. V хй: ...у;

Я f із?: ^'(аіі

!«%ііГі

.T:t.''V'


-^лй-' illl ¦ *» _


Wl' >j'>  *

І. *•>'» V - йт,; -‘•:!> ' --

J ¦_


УЛу<


7tri: і'іЧСт 1

У. і / . і Л' Ч


'Y V _

1

враховувати, що на чолі козацького повстання став не черговий козацький “батько”, а великий стратег і військовий геній, який почав діяти за цілком новою схемою, як пише В. Липинський: “У втеклому на Низ писарю Війська Запорозького не підозрівав

Він (в кінці року 1647) вождя майбутнього повстання” (X ЇЇ2Іе)ош икгаілу. — К., 1912. — 5.365). Б. Хмельницький перший із козацьких ватажків удається по допомогу до Криму. Це не було ви-

2

Тобто Україна. —¦ В. Ш.

3

Гізель був тоді архімандритом Києво-Печерської лаври.

4

Галятовський був архімандритом Єлецького монастиря в Чернігові.

5

Лежайський — архімандрит Новгород-Сіверського монастиря.

6

~ Тобто відсутність єдності.

7

Йдеться про російського царя.

8

Підкреслюю: не підданство, а опіка і ласка.

9

Тобто і Польщу.

10

Потреба — змагання.

11

Підкреслення моє. — В. Ш.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.