Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

“Славний для всіх часів чоловік”: князь Костянтин Іванович Острозький - Страница 69

347

Поліщук В. Патрон без права подавання: привілеї князю К. І. Острозькому на Жидичинський монастир 1507 і 1511 pp. // Релігія і церква в історії Волині. - Кременець, 2007. - С. 33.

348

АЗР.-Т. 2.-№ 112.-С. 140-142.

349

АЗР. - Т. 2. - № 126. - С. 155.

350

АЗР. - Т. 2. - № 135. - С. 161-162; АкЮЗР. - Т. 1. - СПб., 1863. -№80.-С. 68.

351

Литовская метрика. Книга записей 12 (1522-1529). - Вильнюс, 2001. - С. 385.

352

АкЮЗР. - Т. 1. - СПб., 1863. - № 82. - С. 68-69; АЗР. - Т. 2. - № 154. - С. 189.

353

СПб. ИРИ. Архив. К. 52, on. 1, акти, спр. 297, арк. 62.

354

Pociecha W. Kr61owa Bona (1494-1557). Casy і ludzie Odrodzenia. - T.3.-Poznan, 1958.-S. 94.

355

Kempa T. Dzialalno?d hetmana Konstantego Iwanowicza Ostrogskiego na polu prawostawia // Bialoruskie Zeszyty Historychne. - Z. 12. - Bialystok, 1999. - S. 20.

356

РИБ. - T. 4. - СПб., 1878. - Кн. 1. - Стб. 1-18.

357

Мицько І. Заснування єпископської кафедри в Острозі // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Історичні науки. - Вип. 13.-Острог, 2008.-С. 151-159.

358

Левицкий О. Анна-Алоиза. - С. 371; Шумовський П. Остріг. - С. 61 та ін.

359

Kardaszewicz S. Dzieje dawniejsze miasta Ostroga. - Warszawa, 1913.

- S. 24; Новицкий И. В. Острожский Богоявленский собор // Воскресное чтение (Варшава). - 1929. - № 30. - С. 483; Варфоломій, архієп. Свято-Бо-гоявленський кафедральний собор м. Острог // Рівненська єпархія. 2004 рік.

- Рівне, 2005. - С. 62-73; Його ж. Острозька твердиня // Вісник прес-служби УПЦ. - Вип. 38. - Листопад, 2004. - С. 67-73.

360

Годованок О. Пам’ятки будівельної діяльності князів Острозьких в Острозі // Острозька давнина. - Т. 1. - Львів, 1995. - С. 44-52; Luszczkiewicz W. Ruina Bohojawlenskiej cerkwi w zamku Ostrogskim na Wotyniu // Sprawozdania

Котівуі <1о Ьасіапіа ЬівЮгуі вгШкі «г Роївсе. - Т. III. - ЪемуХ 3. - Кгакбэд^, 1886. - в. 67-92. Щоправда, деякі дослідники вказували, що К. І. Острозький орієнтувався на Успенський собор Московського кремля, вибудований італійцями, який він сам бачив під час перебування в полоні (Богоявленсь-кий собор в Острозі на Волині // ОДІКЗ. Фонди. НДФ 8210, польськомовний рукопис невідомого автора 1930-х рр.)

361

ОДІКЗ. Фонди. НДФ 8210.

362

Новицкий И. В. Острожский Богоявленский собор. - С. 483.

363

Див.: Рожко В. Українське православне книгописання. - С. 85-86.

364

ІР НБУВ. Ф. VIII, спр. 19-М/175, арк. 8 зв.

365

Ричков П. А., Луц В. Д. Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких. - К., 2002. - С. 142.

366

Иерофей, еп. Историческая записка о Дерманском монастыре // Волынские епархиальные ведомости. - 1873. - Часть неофициальная. № 8. - Отд. II.-С. 286.

367

Иерофей, еп. Историческая записка о Дерманском монастыре // Волынские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. - 1873. - № 8. - Отд. II. - С. 327.

368

Краткое описание памятников древнести, поступивших в Волынское епархиальное древлехранилище. - Почаев, 1899. - Вып. 3. - С. 17-26; Иерофей, еп. Историческая записка о Дерманском монастыре // Волынские епархиальные ведомости. - 1873. - № 8. Часть неофициальная. - С. 283285. ДА Тернопільської обл. Ф. 258, оп. 3, спр. 1368, арк. 3-12, спр. 1369, арк. З ЗВ.-17. Окрім того, князь-фундатор опікувався укріпленням оборонних споруд монастиря - див.: Годованок О. М. З досліджень Дерманського архітектурного комплексу II Українське мистецтвознавство. - К., 1974. - Вип. 6. - С. 190-200; Гнатюк JI. Монастирі і храми в системі оборонних споруд середньовічної і ранньомодерної Волині // Релігія і церква в історії Волині. - Кременець, 2007. - С. 239-241.

369

Ковальський М. П. Етюди з історії Острога. - Острог, 1998. - С. 15. Див. також: Ochmanski J. Najdawniejsze ksi^gozbiory па Litwie od konca XIV do polowy XVI w. // Europa Orientalis. Polska і jej wschodni sqsiedza po

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.