Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

“Славний для всіх часів чоловік”: князь Костянтин Іванович Острозький - Страница 71

391

АРК. Аг. Sanguszkow. Teka 202, plik 25, k. 1.

392

Собрание древних грамот городов Вильны, Ковно и Трок. - Вильно, 1843. - Т. 2. - С. 13-15; Археографический сборник. - Т. 10. - С. 3,26; Яруше-вич А. Ревнитель православия кн. К. И. Острожский. - С. 234-235. - Прил. №4.

393

Кетра Т. Огіаіаіпобс Ііейпапа Копвіаг^о Іуапотос2а С^Пт^кі^о па роїи рга?08Іауіа // ВіаІогиБкіе ТяътуХу ГПйогусЬпе.-Ъ. 12.-Віа1у5Шк, 1999.-8.11. Відповідно до інформації Г. Шлевнса, церква Великого Миколая була зведена близько 1350 р. вел. кн. Юліанією (дружиною Ольгерда), але на 1514 р. залишилися лише її фундаменти, й К. І. Острозький на них наново звів храм. - ІІІлевис Г. Православне святыни Вильнюса: Страницы истории. - Вильнюс, 2003. - С. 53-54.

394

Кетра Т. Биаіаіпо& ЬеШіапа КопвІаШедо І?апоУІсга Ostrogskiego па роїи prawostawia//BialoruskieZeszyty Ніаогусіте.-Z. И-Віаіу&ок, 1999.-8.11.

395

АЗР. - Т. 2. - № 99. - С. 123-124; Археографический сборник. - Т. 10. - С. 215; А8. - Т. III. - Ьуо^ 1890. - № СЬХХІХ. - 8. 160; РГИА (СПб.). Ф. 823, оп. 1, спр. 13, арк. 1-6; Ярушевич А. Ревнитель православия кн. К. И. Острожский. - С. 147-148; Вестник Западной России. 1865/6. - Т. 4. - № 11.

396

РГИА (СПб.). Ф. 823, оп. 1, спр. 15, арк. 1-7, спр. 17, арк. 1-2; СПб. ИРИ. Архив. К. 52, оп. 1, книги, спр. 340, арк. 102,111-111 зв. Див.: Гуревич Ф. Д. О времени постройки церкви Бориса и Глеба в Новогрудке // Краткие сообщения Института археологии. - М., 1986. - № 187. - С. 36-40. Деякі дослідники стверджують, ніби К. І. Острозький спільно з митр. Иосифом Султаном заснували в 1519 р. Борисо-Глібську церкву, неправильно інтерпретуючи поняття “фундуш” (надання нерухомого майна) як “основание”: Квитницкая Е. Д. Малоизвестные зальные сооружения Белоруссии конца XV - XVI начала вв. // Архитеюурное наследство. - М., 1967. - Вып. 16. С.4; Флиер АЛ. К вопросу об архитектуре зальных православных храмов начала XVI в. В Белоруссии И Архитеюурное наследство. - М., 1986. - Вып. 34. - С. 165.

397

Мицько І. Статгі, написані після вигання. - С. 17, прим. 69.

398

Археографический сборник. - Т. 1. - Вильно, 1867. - С. 5-8; Вестник Западной России. - 1869. - Т. 2. - № 6. - С. 47-50; Ярушевич А. Ревнитель православия князь Константин Иванович Острожский... - Смоленск, 1896. - С. 183-184 (виправляє неправильну дату 1507 р. на 1520 р.); Сагановіч Г. Айчыну сваю баронячы. - С. 56-57 (повторює неправильну дату 1507 р.).

399

РГИА (СПб.). Ф. 309, оп. 1, спр. 569; АЗР. - Т. 2. - № 96. - С. 119-120; Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. - Т. 1. - К., 1883.-Приложения.-№11.-С. 10; ЛНБ ВР. Ф. 5, оп. 1,спр. 11.1802, арк. 56.

400

АЗР. - Т. 2. № 96. - С. 119-120; ЛНБ ВР. Ф. Радзимінських, спр. 181/ УІ-4, ч. 5, арк. 120-121 зв.

401

ЛНБ ВР. Ф. Радзимінських, спр. 181/УІ-4, ч. 5, арк. 148.

402

Голубев С. Т. Древний помянник Киево-Печерской Лавры. - К., 1892.

- С. IX, 79; оригінал: Республіканська історична бібліотека України. Відділ стародруків, рук. 136172, арк. 200 зв.-202.

403

ЦДІАУК. Ф. 1711, спр.495, арк. 55 зв.; Описи Київського намісництва 70-80-х років XVIII ст. - Київ, 1989. - С. 25,35, 187-188, 291.

404

ЦДІАУК. Ф. 128, оп. З, друк., спр. 286, арк. 1.

* В українській історіографії яскраво вираженої патріотичної спрямованості ідея про заснування К. І. Острозьким друкарні в Печерському монастирі підтримується й нині. Крім того, мова йде про заснування кнезем у 1518 р. друкарні також у львівському Онуфріївському монастирі, затим син гетьмана Василь-Костянтин у 1571 р. повторно подарував сюди друкарню. Див.: Запаско Я., Мацюк О., Стасенко В. Початки українського друкарства. - Львів, 2000. - С. 17-18, 35-46, 148. Втім, віддавна (К. Естрайхер, П. Владимиров, І. Франко) розвивалася ідея про підтримку К. І.

Острозьким друкаря перших кириличних книг у Кракові Швайпольта Фіо-ля: на кошти князя був вилитий шрифт за матричними формами Борсдорфа з Брауншвейга. Саме Острозький, нібито, дав кошти на чотири видання Фіоля.

- див.: Юрьев П. Острожская старина. - Ч. 1. - Варшава, 1941. - С. 144-145.

405

Сагановіч Г. Айчыну сваю баронячы. - С. 57. Див. також дуже суперечливе видання, в якому центром українського книгодрукування з XV ст. оголошується Закарпаття: Орос О. М. Гру шевський монастир і початки кириличного словянського книгодрукування. - Ужгород, 2001. - 272 с.

406

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.