Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

У ценю Польшчы I Расеi - Страница 1


Катлярчук

У ценю Польшчы I РасеК

Андрэй


Вял1кае Княства Л1тоускае I Швэцыя у часе эурапейскага крызку сярэдзжы XVII ст.

Памяцг менскай гштарыннай школы, зьтшчанай подчас савецкага камунгстычнага тэрору у 1930—1940-х гг.:

Лявон БабровЫ Андрей Бурдзейка Антон Гр ьтевЬч Праф. Зъмщер Даугяла Д-р 1гнат Дварчанш Праф. Вас/ль Дружчыц Тодар Забэла

Праф. Усевалад 1гнатоускг 'Шкалой Касьпяровьч Вацлау Ластоускг Аляксандар Ляуданст Сяргей Мялешка Праф. Паеал Харламповйч Аляксандар ЦъвЫевгч Альгерд Щлюбскг Праф. Шкалой ШчакацЬхм

Андрзй Катлярчук

У ценю Польшчы і Расеі. Вялікае Княства Літоускае і Швэцыя 9 часе зурапейскага крьізісу сярэдзшы XVII Асобная адбітка з нумару «ARCHE» 7—8 за 2008 год.

Вьіходзіць пры шчодрай помачы Пасольства Каралеуства Швзцьіі 9 Рзспубліцьі Беларусі.

Аутар і выдавецтва выказваюць падзяку

МГА «Згуртаваньне беларусау сьвету «Бацькаушчына

За дапамогу 9 внданьні гэтай працы.

ISSN 1392-9682.

© ARCHE 2008, 2009.

© Андрэй Катлярчук 2008, 2009.

ЗЬМЕСТ

Сьпіс мапаУ............................................ 7

Сьпіс ілюстрапмяу.............  7

Сьпіс скарачзяьняу  9

11ралмова да беларуокяга читача..................................................  10

1. Ilpajuoua  .14

1.1. Уводзшы  14

12. Назви і трансьлігарацьія......................... 10

1.3. Тэарэтычныя асновы, выбор иэтадау і мэтау лагьлелананьня 18

1.4. Папярэдшя дасьлелававьні..................... 21

1.6. Апіганьнс крыншау..............................'  84

2. Сэпаратызм і польская палітьїка............................................................................39

2.1. Вялікае Княсгва Літоускае пасьля Люблінскай уніі................................39

2.2. Партыя Радзівілау: пратэстанцкая яднота і контрарэфармацыя 56

2.3. Ганяловыя яспэкты літоуска-швздзкіх адносінау.......................71

2.4. Швздзка-.іію? сяія лачьівеньні...........  77

2.5. Кантакты поміж пратзставтамі Літвьі і ііівзііьіі..................................86

2.6. Партыя Радзівіла? і швздзнав геапалітьпса.....................................89

2.7. Высвовы  _____________________  ...._........ 95

3. У пошуках бясьпекі: швздзкі напрамак...............................................................98

3.1. Кейданская дэклярацыя 17 жніуня 1655 г....................................  98

3.2. Нараджзньне гпвздзкя літо. їскяй фзлзрацьіі Ксйланская

Унія 20 кастрьічніка 1665 г  ..................  125

3.3 Роля Кейлннскай унп у зьмене балансу сіл у рзгісне:

Асьвятлсньне уніі у Зїропе............  141

3.4. Швздзкая Лігва і яе їлада....................................................... 146

3.5. Антышвзлзкае маустаньне? Жамойці і колец Кейдапскай уніі  162

3.5.1. Мптмвм лаустаньня ; яго лериш этап..  162

3.5.2. Швздзкі - Drang nach Жамойаь -  166

3.5.3. Кзуітьі і Paces............................................. —.......  169

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.